Instalacje wymagające pozwolenia na emisję gazów i pyłów

instalacja-emisji-gazow

Instalacje wprowadzające gazy lub pyły do atmosfery wymagają – co do zasady – pozwolenia na emisję tychże substancji do powietrza. Od reguły tej są jednak pewne odstępstwa, co może wprowadzać przedsiębiorców w błąd. W jakich konkretnie przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery?

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza – jakich instalacji dotyczy? Regulacje prawne

Żeby określić, czy dla danej instalacji niezbędne jest pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, konieczna jest analiza zapisów trzech rozporządzeń.

 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
 2. Rozporządzenia Ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Na podstawie ww. rozporządzeń można określić, że pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza jest wymagane, jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • emisja gazów lub pyłów do atmosfery odbywa się w sposób zorganizowany, czyli za pośrednictwem środków technicznych służących temu celowi lub wentylacji mechanicznej,
 • któraś z emitowanych przez instalację substancji jest objęta dopuszczalnymi poziomami lub wartościami odniesienia w powietrzu,
 • po analizie rozprzestrzeniania się substancji w powietrza okazało się, że emitowane do powietrza substancje powodują przekroczenie o 10 proc. ich dopuszczalnych poziomów albo 10 proc. wartości odniesienia, które zostały uśrednione dla 1 godziny.

Co ważne, jeśli instalacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jednak może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, wówczas konieczne jest jej zgłoszenie. Wymagane dokumenty należy przedstawić właściwemu organowi środowiska. Istnieje również katalog instalacji, które są zwolnione z konieczności i zgłoszenia, i uzyskania pozwolenia.

Instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – przykłady

Jedna z naczelnych zasad prawa ochrony środowiska głosi, że jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności wprowadza gazy lub pyły do atmosfery, musi uzyskać pozwolenie emisyjne. Oczywiście od reguły tej wprowadzono pewne wyjątki. W efekcie podmioty prowadzące lub użytkujące instalacje mogą mieć trudności w określeniu, czy potrzebują pozwolenia, zgłoszenia, czy może żadnego z dwóch. Dlatego wskazujemy kilka przykładów instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do atmosfery.

 1. Instalacje energetyczne zasilane gazem, których suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie jest nie mniejsza niż 15 MW i nie wyższa niż 50 MW.
 2. Instalacje energetyczne spalania węgla kamiennego, których suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie jest nie mniejsza niż 5 MW i nie wyższa niż 50 MW.
 3. Instalacje do spawania, których liczba stanowisk przekracza trzy.
 4. Zbiorniki materiałów sypkich (z wyjątkiem instalacji klasyfikowanych według innych kryteriów), których pojemność jest mniejsza bądź równa 50 m3.
 5. Instalacje do powlekania, wobec których mają zastosowanie przepisy w sprawie standardów emisyjnych.
 6. Instalacje do powlekania, w przypadku których przepisy w sprawie standardów emisyjnych nie znajdują zastosowania, a które zużywają minimum 1 Mg powłok w ciągu roku.
 7. Instalacje służące do przetwórstwa owocowego lub warzywnego, których zdolność produkcyjna przekracza 50 Mg na rok.

Powyższa lista nie wyczerpuje całego katalogu instalacji wymagających pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery. Jeśli nie wiesz, czy w związku z prowadzoną działalnością musisz ubiegać się o pozwolenie, specjaliści świadczący usługi konsultingu środowiskowego rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Zgłoś się do rzetelnego podmiotu, a uzyskasz też wsparcie w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez organ ochrony środowiska.

By Karol